Skip to menu

자유소통

경복궁 설경

SEAGER 2022.12.25 18:16 Views : 38

  창덕궁 후원 창경궁을 다 돌고나서 경복궁으로 가니 딱 오후 3시가 되네요. 경복궁에 사진이 제일 잘나오는곳이 경회루인데 오후 3시에 해가 경회루 우측으로 넘어가면서 푸른하늘이 제일 잘 어울리는 시기죠. 향원정은 인왕산을 배경으로 아침에 제일 잘나오는 시간대이지만 여유가 안나오네요.

9FE8C2F0-37BD-4E7C-A8C5-2476DDECDE40.jpeg.jpg

C5394084-78BD-440A-91A0-3FB48C93307C.jpeg.jpg

 

  광화문은 전면에 공사중이어서 촬영이 쉽지 않아 포기했습니다. 역시 설경을 보러온 국내외 관광객으로 붐비고 있습니다. 다른점은 거리두기를 진짜 잘하고 있어요.

84027DF1-E102-47E0-898B-CC6561990B4E.jpeg.jpg

3A1B838C-DC19-4274-91F7-8CE2767B6846.jpeg.jpg

DEE1C206-5A5F-43F9-B239-DF5B58776D1C.jpeg.jpg

B81050E0-3602-4C71-9F3D-F4FF324FDC54.jpeg.jpg

6BCAC9C0-91B2-4048-872A-F973785791B4.jpeg.jpg

559171AA-1026-443B-A9FF-DBC687941B24.jpeg.jpg

3FA22DAC-92C4-4C49-A8B3-3D90DD22BB9A.jpeg.jpg

656235D4-C6F7-4599-8AAD-44D92A47C0F3.jpeg.jpg

1DE3E233-549F-4E5F-81FF-937D40FFE0BA.jpeg.jpg

D9788CD8-0780-429C-BF43-12333E6DC7B7.jpeg.jpg

AF1A1CF1-9B0E-4735-88BF-460C13C7BB72.jpeg.jpg

0D111FC9-2025-4980-9C1D-FD36DD42A3C1.jpeg.jpg

경회루「慶會樓」

127304FD-CFDD-4F46-92FD-EC786E06D427.jpeg.jpg

96F53A05-6B74-45C9-AE85-DC1F95DE73AE.jpeg.jpg

9D90C78C-655A-435E-B4E9-BFE47A03ABDB.jpeg.jpg

흥복전「興福壂」

 

FD8478BC-CE5F-45CB-A06A-4E71847E0755.jpeg.jpg

8F21CCF5-7E5A-4EB1-AC09-7CC184303D20.jpeg.jpg

B71437C2-26D4-4AF3-9D27-2930114D2B19.jpeg.jpg

1AC587FE-346C-47BA-BBD6-3046F2863E1C.jpeg.jpg

CDA0FA2E-A7C1-4854-9C57-5AF4F2E866B7.jpeg.jpg

 

5CF135C1-2BDB-4DFC-9804-F38B83FA1201.jpeg.jpg

99BFAAB6-42BF-4F64-BA57-A6ABB98F6A6F.jpeg.jpg

47561EFA-8E7A-491F-984A-759A3505D32F.jpeg.jpg

5509C4B9-DEB0-4F6D-B663-DD2628E38451.jpeg.jpg

4696E7BD-C078-4AA3-AC1C-A55622A857C2.jpeg.jpg

20AE9F54-22B8-42D8-B437-3E955B38392D.jpeg.jpg

AC60AD78-56D8-45C9-82F2-B17D74D08A2C.jpeg.jpg

690456FB-F441-4714-BFCC-D9876A5D13C6.jpeg.jpg

815A163D-9FCA-4B12-9748-F9F0A4AAD8EB.jpeg.jpg

8283BCFE-F2D4-45A6-91E7-C125E20FCE63.jpeg.jpg

687EFEC4-2F31-49D6-9EEA-E0C5773E76CD.jpeg.jpg

  하루에 너무 많은 사진을 찍으니 정리하기가 쉽지 않네요. 눈이 오고나면 고궁관람 꼭해보세요. 

No. Subject Author Date Views
32 속초 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 33
31 낙산사 file 지세걸 2023.12.14 41
30 강릉 해수욕장 file 지세걸 2023.12.14 48
29 경복궁춘경 file SEAGER 2023.04.29 95
28 불국사 file SEAGER 2023.04.25 71
27 불국사 앞에 작은 동네 file SEAGER 2023.04.21 53
26 경주 보문호 file SEAGER 2023.04.15 56
25 경주- 동궁유월지 file SEAGER 2023.04.10 62
24 경주 국립박물관 file SEAGER 2023.04.07 50
23 월정교 file SEAGER 2023.04.03 39
22 경주 - 첨성대 file SEAGER 2023.03.30 36
21 광양매화축제 file SEAGER 2023.03.13 45
20 연자산 file SEAGER 2023.02.13 25
19 용강현 file SEAGER 2023.02.03 31
18 남한산성 설경 file SEAGER 2023.02.02 42
17 창경궁 설경 file SEAGER 2022.12.25 45
» 경복궁 설경 file SEAGER 2022.12.25 38
15 후원설경 file SEAGER 2022.12.17 42
14 창덕궁 설경 file SEAGER 2022.12.17 43
13 경복궁 설경 file SEAGER 2022.12.15 38
Up